Filosofi

 

Filosofi 1
Filosofi 2

Konstruktör Kjell MacDowall
E-mail kjell.macdowall@gmail.com
Arbetsplats Komvux Gotland
Adress Gesällgatan 7, 621 42 Visby,
  D-huset
   

Skolverket om ämnet filosofi

Välkommen till Komvux Gotlands distanskurs i filosofi. Jag vill gratulera dig till att ha valt att studera detta ämne. Räkna bara inte med att förstå allt på en gång. Har du inte sysslat med filosofi förut får du räkna med en viss snurrighet. Självklara tankar kommer att ifrågasättas. Ditt tänkande behöver ibland börja från början. Ett bra förhållningssätt är det nyfikna och förutsättningsfria barnets.

Fullt så lätt gör inte riktiga filosofer det för sig, när det gäller frågor om vad vi kan veta och vad som finns och vad det som eventuellt finns egentligen är. Kurserna handlar bland annat om sådana frågor och vad olika filosofer har tänkt om dem, men också om språket och värden som rätt och fel och ont och gott, om logik och om hur vi gör när vi sysslar med det vi kallar vetenskap.

All framställning utgår från något perspektiv, det är en insikt som filosofin har skänkt oss idag. Jag har med min framställning försökt återge vad man skulle kunna kalla en kanon. De filosofer du finner i min berättelse är i stort sett desamma som du finner i andra framställningar på gymnasienivå. På så sätt är denna framställning konventionell.

Det finns både en trygghet och en fara med det konventionella. Själva språket är ett system av konventioner och vi behöver vara förtrogna med dessa konventioner för att kunna förstå varandra med hjälp av språket.

Men det finns också en fara. Förhåller vi oss inte kritiskt till konventionen övertar vi gamla förtryckande inställningar. En sådan är vad man skulle kunna kalla det manliga perspektivet. Filosofihistoriens kanon utgår från ett manligt perspektiv. Därför dominerar "gubbarna" ännu i denna framställning.

Filosofihistorien kommer säkert på sikt att skrivas om. Några manliga filosofer får då finna sig i att träda tillbaka för "nya" kvinnliga. Men det är också så att den historiska verkligheten inte har varit sådan att kvinnor ägt tillträde till det filosofiska finrummet av olika skäl. Man har inte lyssnat på kvinnors röster och man har inte tillåtit dem att tala.

Därför släpper jag också in några kvinnor i samtalet, alltför få kan man med rätta tycka. Men jag har inte samlat dessa kvinnor under en rubrik, vilket fortfarande är ganska vanligt i filosofiska framställningar. Jag vill alltså inte etikettera dem på ett så ensidigt sätt. De finns inte med bara som feminister utan som filosofer i egen rätt. Även så kallade feministiska filosofer är individer. De återfinns alltså inte alla under rubriken feminismen. En sådan rubrik finns som underrubrik på sidan postmodernismen, där jag behandlar metoden att dekonstruera. Det betyder i korthet att plocka isär för att finna vilka dolda förutsättningar som finns i tänkandet. För att citera en boktitel, som nämns i Filosofi 1 kursen, skulle man kunna säga att historien har gynnat det manliga förnuftet.

När du nu vet att det du möter är en konvention upprättad av män genom historien, så är du bättre förberedd. Förhoppningsvis kommer du också att välja fördjupningskursen, alltså Filosofi 2 kursen. Denna fördjupning innebär bland annat att med nya ögon bedöma det gamla. Och för att kunna kritisera och förändra konventionen måste du också känna till den grundligt.

Jag vill göra en belysande parallell. Det är alltid lätt att förstå det nära genom att betrakta det fjärran. Avstånd ger perspektiv. Inom islam finns också en aktiv feminism. Unga kvinnor lär sig klassisk arabiska för att kunna närläsa Koranen. Med hjälp av sina kunskaper skaffar de sig tillgång till islams viktigaste grund och lär sig den bättre än många manliga uttolkare. Därigenom vinner de på sikt auktoritet och skaffar sig tolkningsrätt.

Alla betydande feministiska filosofer är väl förtrogna med den filosofiska traditionen. Därigenom kan de också dekonstruera den och omtolka den. Den som gör kopplingen mellan Platons grotta och en livmoder måste förstå Platon på ett annat sätt än den som inte gjort denna koppling. Ytterst måste vi alla tolka.

Behörighet:

bulletför Filosofi 1 kursen endast lust och nyfikenhet,
filosofer skulle säga att lust och nyfikenhet är
tillräckliga villkor för att studera filosofi 1
bulletför Filosofi 2 kursen  betyget E  på 1 kursen
eller Godkänd på den förutvarande gymnasiekursen i filosofi,
filosofer kallar sådana villkor nödvändiga.
bulletMen du kan också läsa de två kurserna parallellt.

Din studietakt bestämmer du själv. Inför varje prov finns angivet vad du ska kunna för ett visst betyg. Du kan få göra om prov för att försöka uppnå den nivå du strävar efter.

Jag föreslår inte någon bestämd kursbok utan rekommenderar tre att välja mellan. Ett alternativ är kanske att låna dem och använda alla tre som referenslitteratur vid sidan av det material som presenteras av mig. När det gäller filosofi kommer frågorna i första hand; svaren finner du i ditt eget och andras tänkande, andras tänkande är vad de olika filosofiböckerna handlar om. Vilka kursböcker jag rekommenderar som referenslitteratur finner om du går vidare till Filosofi 1.

Innan du går vidare, om du nu gör det, vill jag slutligen framhålla två omfattande verk, som du kan ha  som uppslagsverk om du vill veta ännu mer än vad du får reda på genom ditt eget tänkande, mitt material och de rekommenderade läroböckerna. Dessa guldgruvor för filosofiälskare är:

bulletBertrand Russell, Västerlandets filosofi, Natur och Kultur
ISBN 91-27-01393-6
Detta är en klassiker, författaren tillhör själv filosofihistorien och han presenterar Västerlandets tänkare just som den analytiske filosof han är, dvs. han undersöker deras tankar och försöker se hur bärkraftiga de är. Tyvärr ingår inte 1900-talet, eftersom författaren själv är äldre än de flesta viktiga 1900-talsfilosofer. Det är en glädje att ta del av författarens stilistiska förmåga men den ovane bör skynda långsamt.

bulletSvante Nordin, Filosofins historia, Studentlitteratur
ISBN
Författaren är professor i idé- och lärdomshistoria och hans bok ger fylliga porträtt av de stora filosoferna och knyter samman deras tankar på en välskriven och uttrycksfull prosa. Läsningen leder ända fram till vår egen samtid

Skolverket

Ämne - Filosofi

Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet och värdenas existens. Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt kring dessa frågor så som de kommer till uttryck i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap. Att formulera och klargöra filosofiska frågor samt att ta ställning till dem är syftet med den filosofiska aktiviteten.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet filosofi ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att delta i ett ständigt pågående samtal om vad verkligheten är, om vad vi med säkerhet kan veta och om människans existens och handlande. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tänkande i mötet med filosofi från olika tider och traditioner, vilket kan inspirera till att se tillvaron i ett vidare perspektiv, ge impulser att tänka i nya banor och utmana invanda föreställningar. Eleverna ska även få stifta bekantskap med den betydelse filosofi har haft för den kulturella, politiska och vetenskapliga utvecklingen.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att analysera och ta ställning till olika verklighetsuppfattningar samt olika kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska ståndpunkter. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att analysera och ta ställning till existentiella, värdefilosofiska och aktuella samhällsfilosofiska frågor och teorier. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla redskap för att analysera och värdera information och därmed utveckla ett kritiskt och självständigt tänkande samt förmåga till personliga ställningstaganden grundade på genomtänkta argument. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att uppfatta språkliga nyanser och argumentera logiskt.

I undervisningen ska eleverna få arbeta med filosofiska frågor och teorier från olika tider och traditioner vilka förmedlas via olika medier. Eleverna ska ges möjlighet att tänka, diskutera och resonera analytiskt och kreativt kring dem.

Undervisningen i ämnet filosofi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar och olika sätt att se på kunskap.
  2. Kunskaper om vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder.
  3. Kunskaper om värdefilosofi, olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier samt deras tillämpning.
  4. Kunskaper om existentiella frågor och samhällsfilosofi samt om nutida filosofiska riktningar.
  5. Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, förklara och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier med hjälp av relevanta begrepp.
  6. Kunskaper om språkfilosofi och förmåga att tydliggöra språkliga nyanser med hjälp av språkfilosofiska begrepp samt förmåga att värdera argument och att urskilja och genomföra en logisk argumentation.

Välkommen!

Tillbaka till Komvux Gotland