Historia

 

Historia A
Historia B

Ansvarig Kjell MacDowall
E-mail kjell.macdowall@gmail.com
Arbetsplats Komvux D20
Telefon 0498-204296

Välkommen till denna hemsida i historia.

Detta har tidigare varit en distanskurs i Historia A och B. Vi har på Komvux Gotland ersatt den med en som gäller för Historia A och som i enlighet med Skolverkets intentioner ger en grundkurs i ämnet. Sidorna i den ursprungliga kursen får emellertid kvarstå som möjligt läromedel för den intresserade i ämnet Historia.

Den kursbok som också användes var Epos för gymnasieskolan av Robert Sandberg, Per Arne Karlsson och Ann-Sofie Ohlander utgiven av Almqvist & Wiksell.

Några allmänna tankar passar redan på denna inledande hemsida. Ämnet historia har människan som huvudperson. Genetiskt sett har människan varit oförändrad i flera tiotusentals år. Hon har alltså inte blivit mer begåvad genom tiderna, bara samlat på sig mer vetande. Men också delvis glömt en del, t ex hur man lever i harmoni med naturen och övriga levande varelser.

Det är viktigt att du som studerar historia tänker över att de gestalter du möter i mycket är som du själv och styrda av önskningar, farhågor och omsorger. De har haft tankar om livet, döden och världen precis som du själv och de har älskat och hatat.

Men deras ekonomiska och sociala villkor har också varit annorlunda. Deras kunskap har skiljt sig från din liksom deras uppfattning om världen. Tänker man t ex att jorden är världens centrum och att hela skapelsen kretsar kring den drar man andra slutsatser än om man tror att man befinner sig på ett stoftkorn i oändligheten. Tänker man att det finns en avsikt med allt förhåller man sig kanske på ett annat sätt till tillvaron än om man tror att allt sker av en slump.

Ett bra sätt att ta reda på hur man förhöll sig till världen och livet är att läsa äldre tiders litteratur. I den s k skönlitteraturen har människan givit uttryck för sina innersta och mest angelägna tankar. Bäst är kanske att söka den litteratur som blev till under den tid du studerar, men också bra moderna historiska romaner är goda hjälpmedel till inlevelse och förståelse. Du kommer att få en del lästips under kursens gång.

Det som återfinns på dessa internetsidor var tänkt som ett hjälpmedel och komplement till läroboken, inte en ersättning. Huvudvikten är lagd vid politisk historia och många översikter förekommer. Läroboken är just episk, som namnet säger, och berättar fylligt om sociala och ekonomiska förhållanden genom tiderna. Det är därför naturligt att en hel del av den politiska historien kommer något i skymundan, men min erfarenhet är att den kan vara fängslande den också, bara den inte krävs som detaljerad namnkunskap.

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland